Avbrottsersättning

Vid elavbrott kan du ha rätt till ersättning. Vilket belopp ersättningen uppgår till beror på avbrottets längd och hur mycket du betalar i årlig nätavgift.

Grävmaskin arbetar längs en mindre väg.

Ersättningsbeloppet beräknas som en procentsats av din beräknade årliga nätkostnad enligt beskrivning i illustrationen nedan. Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300% av din beräknade årliga nätkostnad.

Ersättning i förhållande till avbrottstid:

Avbrottsersättningen erhålls genom att vi gör en reduktion på din kommande faktura. Ersättningen ska betalas ut senast sex månader efter den månad som vi fått kännedom om avbrottet. Om ersättningen inte betalas ut måste du kräva ersättning senast inom två år från avbrottet. Det gör du genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten som tillhandahålls nedan.

OBS! Om avbrottet beror på orsaker som ligger utanför Alvesta Energis kontrollansvar så behöver vi inte ersätta kunden.

Du är självfallet välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor om avbrottsersättning.

Rätt till skadestånd

Du som kund har även rätt till skadestånd om du kan påvisa ekonomiska skador som uppkommit som en följd av elavbrottet. Det kan gälla utgifter, bortfall av inkomst eller annan förlust som avbrottet orsakat.

Jämkning av avbrottsersättning

Alvesta Energi kan få jämka avbrottsersättningen om ersättningen skulle innebära att vi drabbas oskäligt hårt ekonomiskt. Ersättningen kan även jämkas om arbetet med att få igång elförsörjningen försenats på grund av storm och mörker som medfört betydande risker för arbetstagarna på elnätsföretaget. Med jämkning menas att vi inte behöver betala ut hela ersättningen.

Blanketter och kontakt

arrow_forward Blankett för avbrottsersättning arrow_forward Kontakta kundservice