Teckna nätavtal


Ska du bygga hus eller dra in el i sommarstugan inom Alvesta Elnäts ansvarsområde måste du kontakta en elinstallatör som gör en föranmälan. Vid nyanslutning, och i vissa fall vid större servissäkring, utgår engångsavgift.

Vid ändring av en befintlig anläggning, exempelvis ändring av säkringsstorlek, uppsättning av fasadskåp eller ändring av servis vill vi ha en föranmälan tre veckor innan anläggningen är klar för tillkoppling. Vid nybyggnad eller förstärkning vill vi ha anmälan sex månader innan anläggningen ska vara klar för tillkoppling. Vid drifttagning av nya anläggningar, eller vid större ombyggnader, får anläggningen driftsättas endast av Alvesta Elnäts personal. Det är för att vi ska kunna kontrollera att mätningen är korrekt inkopplad.

Installationsärende
Nyanslutning, avslut eller förändringar av en elanläggning ska alltid anmälas till oss. Anmälan görs av en behörig elinstallatör. Amälan blir en förfrågan till oss om förändringen i elinstallationen är möjlig. När anläggningen är klar för anslutning anmäler elinstallatören detta genom en färdiganmälan. Alvesta Elnät AB hanterar inte anmälan i pappersform utan hänvisar till foranmalan.nu. Är du som installatör första gången i kontakt med oss i ett installatörsärende vill vi att du skickar med ditt behörighetsbevis samt utdrag på ditt registreringsbevis från Bolagsverket på ditt företag. Då blir du registrerad i vårt installatörsregister.


Anslutningsavgifter fr.o.m 2016

Anslutningsavgift är den engångsavgift som tas ut när en kund vill nyansluta en anläggning till elnätet eller göra förändringar i befintlig anläggning. Avgiften för anslutning inom första zonen är samma för alla som har säkringsstorlek 16-25 A. För zon två och tre tillkommer ett kostnadstillägg per meter. Motsvarande modell gäller för säkringsstorlek 35-63 A, i zon tre är det dock en individuell kostnadsberäkning för dessa säkringar. Vid avstånd över 1200 meter eller vid säkringar från och med 80 A görs en offert individuell i varje fall.

Servidledning, jordkabelservis
När det gäller anslutningsavgifter svarar kunden för schaktarbeten och rörförläggning inom tomt. Avgifterna gäller under förutsättning att vi kan förlägga ledningen på land. Om någon del av ledningen läggs under vatten beräknas avgiften i varje enskilt fall. 

Utökning av befintlig lsp-servis
Vid utökning av mätar- eller servissäkring betalas en anslutningsavgift motsvarande mellanskillnaden för den nuvarande säkringsstorleken och den tilltänkta säkringen.

Indelningen i zoner
Avståndet avser fågelvägsavståndet från anslutningspunkten till vår närmaste anslutningspunkt i befintligt nät.

Anslutningsavgift för nyanslutning (inklusive moms)

Säkringsstorlek Ampere (A) 16 – 25 A 35 – 63 A 80 A och större
Zon 1 0-199 m 26 875 kr 45 000 kr Kontakta oss
Zon 2A 200-399 m 33 400 kr 45 000 kr + 147,50 kr/m Kontakta oss
Zon 2B 400-599 m 66 875 kr 45 000 kr + 147,50 kr/m Kontakta oss
Zon 3 600-1 199 66 875 + 147,50 kr/m Kontakta oss Kontakta oss
Zon 4 Över 1 200 Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss

 

För högspänning 12 kV
Gäller för nyanslutningsavgift och utökning av abonnemang.
Anslutningsavgifter för normal högspänningsanslutning inom stadsplanerat område. Den rörliga avgiften beräknas på abonnerad effekt. I de fall anslutningen finns utanför stadsplanerat område lämnas offert. Vid utökning av befintlig anläggning tillkommer eventuella kostnader för ändring av kabel, mätning mm.

  Anslutningsavgift exkl moms
  Fast avgift Rörlig avgift (kr / kW)
Nyanslutning 59 000 230
Utökning av redan befintlig anl. - 230