Ordlista


Här har vi samlat ord och begrepp som är vanliga inom energibranschen.
 

Abonnemang
Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för ”abonnemang”. Den finns på din faktura från elnätsföretaget.

Allmänna avtalsvillkor
En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen.

Anläggning
Avser din elanläggning, d v s elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.

Anläggningsadress
Gatuadressen till din anläggning.

Anläggnings id, anl id
En kod för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anl id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.

Anvisat elhandelsföretag
Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag.

Avläsning
En avläsning av mätarställningen på din elmätare. 

Avläsning; fjärr-
Automatisk avläsning av din elmätare.

Avläsning; manuell
Avläsning av din elmätare, där antingen du själv eller någon från ditt elnätsföretag läser av mätaren.

Avläsning; själv-
När du själv läser av mätarställningen och meddelar ditt elnätsföretag. 

Avläsning; slut-
En avläsning av mätarställningen på din elmätare, t ex när du säger upp ditt elnätsavtal.

Avläsning; års-
En årlig avläsning av din elmätare. Den ligger till grund för din avstämningsfaktura, som visar om du förbrukat mer eller mindre el än beräknat.

Avläsningskort 
När elnätsföretaget inte kan komma åt att läsa av din elmätare får du ett avläsningskort, för att själv rapportera in elmätarens ställning.

Avstämningsfaktura
En faktura som du får efter avläsning av din elmätare, för att du ska betala för rätt elförbrukning. Vid avstämningen jämförs avläst förbrukning med den beräknade.

Bekräftelse (-brev)
Brev som visar vad som överenskommits mellan dig och elnätsföretaget eller dig och elhandelsföretaget.

Betalningsansvarig
Den person som har tecknat avtalen med elnätsföretaget och elhandelsföretaget är betalningsansvarig.

Elberedskapsavgift
Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.

Elcertifikatavgift
Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt elhandelsföretag för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen.

Elhandel
Under rubriken ”Elhandel” på fakturan från ditt elhandelsföretag framgår kostnaden för den el du har förbrukat.

Elhandelsavtal
Avtal med ditt elhandelsföretag om priset för den el du förbrukar.

Elhandel; beräknad årskostnad
En beräkning av den totala kostnad du betalar till elhandelsföretaget på ett år.

Elhandelsföretag
Det företag som du köper din el av.

Elmarknad
Marknaden för handel med el, där köpare och säljare kommer överens om priserna.

Elmätare
Den el du förbrukar mäts med en elmätare.Förbrukningen anges i kilowattimmar (kWh).

Elnät
Under rubriken ”Elnät” på fakturan från ditt elnätsföretag framgår dina kostnader för överföring av el.

Elnätsavtal
För att få el hem till dig måste du teckna avtal med elnätsföretaget, som står för överföringen av el till dig.

Elnätsföretag
Det företag som du har tecknat elnätsavtal med. Elnätsföretaget äger och underhåller elledningarna fram till din bostad, samt svarar för mätning av din elförbrukning.

Elnät; beräknad årskostnad
En beräkning av den totala kostnad som du betalar till elnätsföretaget på ett år.

Elsäkerhetsavgift
En statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.

Elöverföring
Transporten (överföringen) av el genom elnätet hem till dig. På din faktura från elnätsföretaget kallas kostnaden för ”Elöverföring”.

Energiskatt
En statlig skatt på förbrukad el (uttrycks i öre per kWh).

Fast avgift
Se årsavgift.

Fast elpris
Fast elpris innebär att priset, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, är bundet för en viss period – ofta ett, två eller tre år. 

Flyttavgift
En avgift som elnätsföretaget kan ta ut för att koppla på/av din anläggning när du flyttar. 

Förbrukning; avläst
Den el du har använt enligt avläst mätarställning.

Förbrukning; beräknad
En beräkning av hur hög din elförbrukning är under en viss tidsperiod.

Förbrukningsprofil eller -kurva
Visar hur din förbrukning av el varierar under året.

Huvudsäkring
Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i Ampère) avgör hur mycket du betalar för ditt abonnemang.

Höglast
Perioder med hög belastning på elnätet, d v s när landets elförbrukning är hög.

Jämförpris
Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre/kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta avgifter, elcertifikatavgift, samt energi- skatt och moms. Avgifterna för elnät ingår inte. Jämförpriset anges för tre olika elförbrukningar; 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/år.

Kilowattimme kWh
Ett mått som används för att mäta hur mycket el du använt. Din elmätare mäter kilowattimmar. En kilowattimme förbrukas t ex när en 40 Watts glödlampa lyser i 25 timmar.

Konsumenternas elrådgivningsbyrå
Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en självständig byrå för konsumenter som utan avgift hjälper och vägleder dig i olika frågor på elmarknaden. Byrån har inrättats för att stärka konsumentskyddet.

Kvotplikt
Staten har bestämt att en viss del av Sveriges elproduktion ska komma från förnyelsebar energi. Denna andel kallas kvotplikt och betalas av alla elkunder i Sverige genom elcertifikatavgiften på elräkningen.

Låglast
Perioder med låg belastning på elnätet, d v s när landets elförbrukning är låg.

Mätarställning; avläst
Mätarställningen på din elmätare vid tidpunkten för avläsning.

Mätarställning; beräknad
Elnätsföretagets beräkning av mätarställningen på din elmätare vid en viss tidpunkt.

Nätområde
Geografiskt område där ett elnätsföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion.

Nätägare
Se elnätsföretag.

Nätövervakningsavgift
En statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Områdes id
Kod – tre bokstäver – som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt anläggnings id bildar detta en unik identifikation för din anläggning, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. ”Områdes id” hittar du på fakturan.

Preliminär debitering
Din elmätare ska läsas av minst var 12:e månad. För att du ska kunna betala för el även mellan avläsningarna, t ex varje månad, görs en beräkning av hur mycket el du förbrukar. Denna beräkning görs efter den senast kända elförbrukningen, d v s hur förbrukningen var under föregående år, och ligger till grund för en preliminär debitering.

Propp
Se säkring eller huvudsäkring. 

Rörligt elpris
Rörligt elpris, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, innebär att priset följer utvecklingen på elmarknaden och förändras utan föregående avisering.

Schablonberäkning
Beräkning av framtida elförbrukning grundad på historiskt uppmätt förbrukning. Denna typ av beräkning upphör senast 1 juli år 2009.

Slutfaktura
På din slutfaktura jämförs den avlästa elförbrukning med den beräknade, fram till den dag avtalet upphör. Fakturan visar hur mycket el du verkligen förbrukat och om du ska betala mer eller har pengar tillgodo.

Säkring
Teknisk anordning som skyddar elledningen från överbelastning. T ex är en propp en säkring.

Säkringsstorlek
Begränsar hur mycket el en anläggning kan överföra. Elnätsföretagets abonnemangsavgift grundas oftast på säkringsstorleken.

Tariff; enkel-
Samma pris oavsett tid på dygnet/årstid.

Tariff; tids-
Olika priser under olika tider på dygnet, eller olika tider på året.

Tillsvidarepris
Det pris du betalar om du inte har något tecknat avtal om fast eller rörligt elpris med ditt elhandelsföretag. Om ditt elhandelsföretag ändrar tillsvidarepriset måste företaget annonsera om det minst 15 dagar i förväg.

Uppsägningstid
Anger hur lång tid i förväg du ska meddela elhandelsföretag och elnätsföretag om att du önskar att avtalet ska upphöra. Speciellt viktigt om du vill byta elhandelsföretag för att undvika onödiga kostnader.

Uttagspunkt
Anslutningen mellan din elanläggning och elnätet.

Årsavgift
En fast årlig avgift som ditt elhandelsföretag kan ta ut.

Årsförbrukning; beräknad
Elnätsföretagets beräkning av hur hög din elförbrukning är på ett år. Som kund bör du meddela ditt elnätsföretag om du tror att din elförbrukning förändrats t ex om du bytt ut en oljepanna mot elvärme.